1. سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , جبران خسارتهای وارد بر آمران به معروف و ناهیان از منکر , همایش ملی علمی پژوهشی « مسئله شناسی وپاسخگویی به مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
  2. سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی , چالش منافع عمومی و حقوق مکتسب در بهره برداری از منابع آبی , همایش ملی حقوق آب فرصت ها و راهکارها , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۵
  3. زهرا شهیدی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی , حقوق بیمار در اطلاع از بیماری خطرناک (باگرایش اخلاقی) , همایش طب و قضا , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸
  4. سعید محسنی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , نقش اخذ برائت در مسؤولیت پزشک , همایش طب و قضا , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸
  5. سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی , بررسی مبنای مسؤرلیت پزشک بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی , همایش طب و قضا , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸
  6. سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی , جایگاه عدالت در قواعد فقهی و حقوقی , عدالت و سیاست , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷/۲۱
  7. سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی , جایگاه عدالت در قواعد حقوقی , عدالت و سیاست , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷/۲۱