numConference TitleDateCity
1همایش ملی حقوق آب فرصت ها و راهکارها2016-12-05تهران
2همایش طب و قضا2013-10-30شیراز
3عدالت و سیاست2010-10-13مشهد